AUGUST 2-3

9 Chwefror 2022/ February 9th, 2022

10am i 5pm/
10am to 5pm

Rhowch y dyddiad yma yn eich calendr /
Mark your calendars now !

NO TRAVEL NEEDED

DOES DIM RHAID I CHI DEITHIO/NO TRAVEL NEEDED

Mae modd i chi gymryd rhan ble bynnag rydych chi/Participate from wherever you are

GUEST EXPERTS

Cyflogwyr Blaenllaw/ Premier Employers

Yn chwilio am y dalent orau/Seeking to hire the best talent

LEARN & NETWORK

DYSGU A RHWYDWEITHIO/LEARN & NETWORK

Dysgwch am adnoddau, mynnwch sgwrs â rheolwyr sy'n edrych am weithwyr ac ehangwch eich rhwydwaith/Explore resources, chat with hiring managers, and grow your network

Gwybodaeth am yr Achlysur / About the Event

Bydd carfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant Awdurdod Lleol Rhondda Cynon Taf yn cynnal ei Ffair Yrfaoedd rithwir nesaf ar 9 Chwefror 2022. Bydd yr achlysur, a gynhelir mewn partneriaeth â vfairs unwaith eto, yn cyflwyno amgylchedd 3D rhyngweithiol iawn gyda nifer o gwmnïau sydd â swyddi gwag, yn ogystal â phrentisiaethau a phrentisiaethau i raddedigion.

 Bydd yr achlysur yn cynnwys nifer o weminarau wedi'u recordio ymlaen llaw a fydd yn taflu goleuni ar rai o'r sefydliadau a'r cyfleoedd sydd ar gael, a darparu gwybodaeth amdanyn nhw. Bydd gweminarau a fydd yn rhoi cyngor ar sut i gwblhau ffurflen gais, yn ogystal â chynnig technegau i’w defnyddio mewn cyfweliad.

A'r rhan orau yw bod yr achlysur yma'n un rhithwir, felly mae modd i chi fanteisio ar y cyfan o unrhyw le – does dim rhaid i chi adael eich cartref hyd yn oed! Byddwn ni'n eich annog i fwrw golwg ar yr holl yrfaoedd sydd ar gael.

Peidiwch â methu achlysur gyrfaoedd mwyaf y flwyddyn!

Dyma rai o uchafbwyntiau Achlysur Gyrfaoedd Rhithwir mis Chwefror RhCT :

  • Gwybodaeth gynhwysfawr am gyflogwyr a chyfleoedd er mwyn eich helpu i ddod o hyd i’r yrfa fwyaf addas.
  • Cyfle i siarad â sefydliadau am eu swyddi gwag mae modd eu gwneud o bell.

Cyfle i ddysgu rhagor am y sefydliadau sy'n cymryd rhan yn yr achlysur gan weithwyr recriwtio.

  • Cyfle i fwrw golwg ar swyddi prif gwmnïau blaenllaw, a gwneud cais amdanyn nhw.
  • Os byddwch chi'n cael eich dewis gan weithiwr recriwtio, bydd yn cysylltu â chi un-wrth-un; boed hynny trwy negeseuon testun neu mewn sgwrs sain/fideo yn ystod y sesiwn recriwtio.

Gwyliwch y fideo yma er mwyn dysgu rhagor am ddefnyddio Platfform Achlysuron Rhithwir VFairs:

The Employment, Education and Training team will deliver Rhondda Cynon Taf Local Authority’s next virtual Careers Fair on February 9th, 2022. Once again, in partnership with vfairs, the event will deliver a highly interactive, 3D environment with a number of companies who will have open jobs, apprenticeships and graduate apprenticeships.

 The event will feature a number of pre-recorded webinars which will provide you with insight and information on some of the organisations and the opportunities available, along with Webinars that will support you in how to successfully complete an application form and interview techniques.

And the best part is this event is virtual so you can experience it all from anywhere – you don’t even have to leave your home! We encourage you to explore the career possibilities available.

Don’t Miss the Biggest Career Event of the Year!

Highlights the February RCT Virtual Careers Event has to offer:

  • Explore employer information and opportunities to find your best career fit.
  • Learn and interact with organizations about their open remote jobs
  • Gain a competitive advantage by learning more about the participating organizations from recruiters.
  • View and apply to for jobs from top premier companies
  • If selected by a recruiter, they may engage with you through one-on-one text and audio/video based conversations during the recruiter session.

Learn more about using the VFairs Virtual Event Platform by watching this video:

Cyflogwyr Sy'n Cymryd Rhan Yn Cynnwys / Participating Employers Include

Cwestiynau Cyffredin / Frequently Asked Questions?

Oes, bydd angen i chi gofrestru ar gyfer yr achlysur ar-lein yma. Rydyn ni’n argymell eich bod chi’n gwneud hyn yn gynnar, cyn y digwyddiad byw. Dilynwch y ddolen ar frig y dudalen a chyflwyno'ch gwybodaeth. Yna byddwch chi'n derbyn e-bost yn cadarnhau eich bod wedi'ch cofrestru ar gyfer yr achlysur./Yes, you’ll need to register for this online event. We advise that you register early and before the live event itself. Simply follow the link at the top of the page and submit your information. Then you’ll receive an email confirming your registration for the event.
Dim byd o gwbl! Mae'r Achlysur Rhithwir yma AM DDIM./Absolutely nothing! This Virtual Event is completely FREE for you.
Mae'r achlysur yma'n agored i unrhyw un sy'n chwilio am gyfleoedd cyflogaeth a/neu brentisiaethau a phrentisiaethau i raddedigion. /This event is open to anyone seeking employment opportunities and/or apprenticeship and graduate apprenticeships.
Os byddwch chi’n defnyddio gliniadur neu gyfrifiadur, oes dim angen i chi lawrlwytho na gosod unrhyw feddalwedd i gymryd rhan. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw mynediad i'r rhyngrwyd. Os byddwch chi’n defnyddio ffôn android neu apple, mae modd i chi lawrlwytho app Vfairs yn rhad ac am ddim. /If using a laptop or PC you do not need to download or install any software to participate. You only need to have access to the internet. If using an android or apple phone, you can download the free Vfairs movile app.

Cam 1 - Cliciwch ar y ddolen gofrestru

Cam 2 - Mewngofnodwch i'ch cyfrif

Cam 3 - Edrychwch ar y swyddi gwag a gwnewch gais amdanyn nhw

Step 1-click on the register Tab

Step 2-Log into your account

Step 3-Browse and apply for Jobs available

Bydd modd cymryd rhan yn yr achlysur am un diwrnod yn unig – dydd Mercher, 9 Chwefror rhwng 10am a 5pm. Yna bydd modd gwylio'r achlysur eto ar gais unrhyw bryd am 30 diwrnod yn dilyn yr achlysur (hyd at 9 Mawrth 2022 am 23:59)/The event will go Live for one day only on Wednesday February 9th at 10am-5pm. The event will then be available to view on demand for 30 days following the event. (on-demand period ends 9th March 2022 at 23:59 BST)
E-bostiwch rctcareersfair2022@getvfairs.io am unrhyw gymorth technegol neu, fel arall, cysylltwch ag aelod o'r garfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant trwy e-bostio CarfanCyflogaethAddysgHyfforddiant@rctcbc.gov.uk/Send an email to rctcareersfair2022@getvfairs.io for any technical assistance or alternatively contact a member of the Employment, education and training team on eett@rctcbc.gov.uk</a
Oes, ond bydd angen WiFi neu ddata rhyngrwyd arnoch chi. Mae modd i chi lawrlwytho app Vfairs yn rhad ac am ddim ar gyfer dyfeisiau android neu apple./Yes but you will need internet data or WIFI. If using an android or apple device, you can download the free Vfairs movile app.
Mae gweminar yn gyflwyniad ar-lein sy'n rhannu gwybodaeth â chynulleidfa./A Webinar is an on-line presentation that aims to share information to an audience.
Carfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant Rhondda Cynon Taf CarfanCyflogaethAddysgHyfforddiant@rctcbc.gov.uk/Rhondda Cynon Taf Employment, Education and Training Team eett@rctcbc.gov.uk